Regulamin Aplikacji Pierwszy Ratownik

1. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP   na rzecz Użytkowników, polegającej na przekazywaniu powiadomień, które zostały opisane
  w Regulaminie. 
 2. Usługodawcą jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP zwanym dalej „ZOSP RP”,
  z siedzibą w Warszawie pod adresem Oboźna 1, 00-340 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS 0000116212 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY
  W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
  NIP: 5260251411, REGON: 007024050. 

2. Definicje

 1. Aplikacja Pierwszy Ratownik –  usługa umożliwiająca Użytkownikowi odebranie informacji o stanie zagrożenia życia w celu udzielenia pierwszej pomocy.
 2. Użytkownik Pierwszy Ratownik  – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca aktualne uprawnienie do udzielaniu pierwszej pomocy, która w trybie przewidzianym w niniejszym Regulaminie utworzyła Konto użytkownika w Aplikacji Pierwszy Ratownik.
 3. Konto użytkownika – przydzielony Użytkownikowi identyfikator na podstawie adresu email.
 4. Aplikacja mobilna – oprogramowanie działające na urządzeniach mobilnych tj; smartfon.

3. Rejestracja Użytkownika w Aplikacji Pierwszy Ratownik 

 1. Rejestracja w Aplikacji Pierwszy Ratownik jest wykonana indywidualnie poprzez wypełnienia formularza rejestracyjnego przez Użytkownika.
 1. Aplikacja mobilna o nazwie Pierwszy Ratownik jest do pobrania na sklepach Google Play i App Store. 
 2. Korzystanie z Aplikacji Pierwszy Ratownik możliwe jest tylko w przypadku akceptacji Regulaminu Aplikacji Pierwszy Ratownik. Po zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu następuje zawarcie umowy
  o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.

4. Korzystanie z Aplikacji Pierwszy Ratownik 

 1. Użytkownikiem Aplikacji Pierwszy Ratownik jest osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, która posiada przeszkolenie z udzielania pierwszej pomocy (ratownik medyczny, lekarz, ratownik KPP, kurs pierwszej pomocy). 
 2. Warunkiem niezbędnym do rejestracji użytkownika jest posiadanie aktualnego zaświadczenia/ceryfikatu  potwierdzającego kompetencje w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 
 3. Tylko osoby spełniające ww. kryteria są aktywowane – co będzie umożliwiało im otrzymywanie powiadomień o wezwaniach pomocy. Aktywacji dokonuje Usługodawca.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na śledzenie lokalizacji urządzenia na którym została zainstalowana aplikacja mobilna Pierwszy Ratownik.

5. Warunki techniczne korzystania z Aplikacji Pierwszy Ratownik

 1. Aplikacja mobilna w najnowszej wersji oferowanej w sklepie z aplikacjami jest dostępna jeśli Użytkownik posiada telefon z jednym z poniższych systemów operacyjnych w wersji minimum:
 • – iOS 12.4 lub nowsze
 • – Android 6.0 lub nowsze
 1. Aplikacja Pierwszy Ratownik nie działa na telefonach, w których nie ma możliwości zainstalowania zewnętrznych aplikacji.
 2. Aplikacja mobilna Pierwszy Ratownik wymaga połączenia z siecią Internet. Na telefonach bez możliwości połączenia z siecią Internet aplikacja nie będzie działać.

6. Zakres odpowiedzialności Usługodawcy

 1. Należyte funkcjonowanie techniczne Aplikacji Pierwszy Ratownik.
 2. Zapewnienie ciągłej dystrybucji Aplikacji poprzez autoryzowane markety Google Play, App Store.
 3. Stały nadzór techniczny i informatyczny.
 4. Aktualizację wersji Aplikacji mobilnej dla urządzeń mobilnych z nowo wprowadzonymi systemami operacyjnymi; 

Usługodawca będzie odpowiadał za poprawne działanie aplikacji jedynie w przypadku zainstalowanych oryginalnych systemów operacyjnych na urządzeniach mobilnych.

7. Rozwiązanie Umowy oraz odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji Pierwszy Ratownik poprzez jej usunięcie z urządzenia mobilnego.
 2. W celu usunięcia danych osobowych z Aplikacji Pierwszy Ratownik musi skorzystać z opcji usunięcia konta lub skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem  iod@zosprp.org.pl
 3. Usługodawca może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem Aplikacji Pierwszy Ratownik w każdym czasie w sytuacji korzystania przez Użytkownika w sposób sprzeczny z prawem bądź niniejszym Regulaminem. Usługodawca informuje o tym Użytkownika wysyłając informację na podany przez Użytkownika adres poczty e-mail.

8. Postanowienia końcowe

 • Regulamin świadczenia usługi dla Użytkowników Aplikacji Pierwszy Ratownik jest dostępny
  z poziomu aplikacji mobilnej Pierwszy Ratownik  oraz na stronie internetowej https://pierwszyratownik.pl/regulamin-aplikacji/ 
 • Informacja o zmianie Regulaminu Usługodawcy będzie każdorazowo zamieszczania na stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej.
 • Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi w ramach Aplikacji Pierwszy Ratownik  rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Usługodawcy.