Polityka Prywatności Pierwszy Ratownik

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób przetwarzania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji Pierwszy Ratownik (zwanej dalej „Aplikacją”). Usługa świadczona jest bezpłatnie i przeznaczona do użytku w takiej postaci, w jakiej jest. Jeśli decydujesz się korzystać z naszej Usługi, zgadzasz się na gromadzenie i wykorzystywanie informacji w związku z niniejszą Polityką Prywatności. Dane osobowe które zbieramy, służą do świadczenia i ulepszania Usługi. Nie będziemy wykorzystywać ani udostępniać Twoich danych nikomu, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. Pojęcia użyte w niniejszej Polityce Prywatności mają takie samo znaczenie, jak w naszym Regulaminie Aplikacji, który jest dostępny w Aplikacji Pierwszy Ratownik, chyba że w niniejszej Polityce Prywatności określono inaczej.
 2. Administratorem danych osobowych jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP zwanym dalej „ZOSP RP”, z siedzibą w Warszawie pod adresem Oboźna 1, 00-340 Warszawa, wpisany do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS 0000116212, SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NIP: 5260251411 , REGON: 007024050.
 3. Administrator danych osobowych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP powołał Inspektora Ochrony Danych – kontakt iod@zosprp.org.pl
 4. Użytkownikiem Aplikacji jest każda osoba fizyczna korzystająca na urządzeniu mobilnym z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji Pierwszy Ratownik.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych osobowych jest dobrowolne. Udostępnianie Administratorowi danych osobowych przez Użytkownika nastąpi po zaakceptowaniu Regulaminu Aplikacji podczas rejestracji w Aplikacji Pierwszy Ratownik.

2. Gromadzenie danych

Aby zapewnić najwyższą jakość podczas korzystania z naszej Usługi, możemy wymagać od Ciebie podania pewnych danych osobowych, w tym między innymi Imienia i Nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail. Informacje, o które prosimy, będą przez nas przechowywane
i wykorzystywane zgodnie z opisem w niniejszej polityce prywatności. 

3. Cel przetwarzania danych 

Poniżej przedstawiony został cel gromadzenia i przetwarzania danych:

 • realizacja zawartej umowy pomiędzy Tobą a ZOSP RP;
 • wewnętrzne cele administracyjne ZOSP RP, w tym statystyki i raportowanie wewnętrzne będące realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu;
 • archiwalny będący realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącymi realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu;
 • rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia na jakość świadczonych usług przez ZOSP RP i sposobu obsługi w ramach realizowanych umów, marketingu bezpośredniego produktów
  i usług własnych ZOSP RP.

4. Dane osobowe

 1. Do danych osobowych przekazanych bezpośrednio przez Użytkownika Aplikacji należą:

– Imię i Nazwisko,

– numer telefonu,

– adres e-mail,

– adres zamieszkania.

– uprawnienia ratownicze oraz data ważności,

       – nazwa jednostki/organizacji.

2. Podanie tych danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak są one wymagane aby
w pełni móc korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności.

3. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia poprawnej, pełnej
i sprawnej komunikacji pomiędzy Administratorem danych osobowych a Użytkownikiem oraz realizacji funkcji Aplikacji Pierwszy Ratownik.

5. Dane automatyczne

Administrator danych osobowych zbiera dane dotyczące lokalizacji urządzenia w celu realizacji świadczonej usługi.

6. Prawa i obowiązki Administratora danych osobowych

1.Administrator danych osobowych zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkownika zgodnie z wymaganiami prawnymi dotyczącymi prywatności i ochrony danych osobowych tj:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnie 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych osobowych RODO)
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013r. poz.1422
  z póź.zm.)
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014r. poz. 243 z póź.zm)

2. Administrator danych osobowych gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

3. Dane osobowe Użytkownika Aplikacji Pierwszy Ratownik będą przechowywane przez czas, jak będzie konieczny do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.

4. Administrator danych osobowych ma prawo udostępniania danych osobowych Użytkownika: spółkom zależnym; podmiotom świadczącym usługi audytorskie; doradcze; consultingowe; prawne; podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa; podmiotom przetwarzającym dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6. Twoje dane osobowe nie będą profilowane.

7. Prawa i obowiązki Użytkownika Aplikacji Pierwszy Ratownik

 1. Dane osobowe przetwarzane w oparciu o zgodę możemy przetwarzać do czasu jej wycofania lub gdy cel przetwarzania został zrealizowany.
 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów ZOSP RP, stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 3. Twoje dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego nie będą dalej przetwarzane w przypadku zgłoszenia sprzeciwu.
 4. Użytkownik ma prawo:

– prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

– prawo wycofania zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

– prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (o ile ma to zastosowanie), w celu ewentualnego przekazania tych danych innemu administratorowi danych;

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

6. W przypadku usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, Użytkownik utraci możliwość
    korzystania z funkcji Aplikacji Pierwszy Ratownik.

8. Bezpieczeństwo danych

Cenimy Twoje zaufanie, jakim obdarzasz nas swoimi danymi osobowymi, dlatego staramy się stosować komercyjnie akceptowalne sposoby ich ochrony. Pamiętaj jednak, że żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna i niezawodna i nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa.

9. Zmiany w Polityce prywatności

Okresowo możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Dlatego zaleca się  przeglądanie tej strony pod kątem wszelkich zmian. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

10. Kontakt

Jeśli masz jakieś pytania lub sugestie dotyczące naszej Polityki Prywatności, nie wahaj się skontaktować z nami pod adresem iod@zosprp.org.pl